Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony WWW sklepu internetowego działającego pod domeną: www.ktoczyta.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

SPRZEDAWCĄ i równocześnie ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma: V e n t i g o M e d i a Spółka z o.o.

 

Adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 98 lok. 203, 02-777 Warszawa.

Adres do korespondencji i przesyłek w formie tradycyjnej: jak wyżej

Korespondencja elektroniczna za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: https://ktoczyta.pl/kontakt

lub za pośrednictwem poczty e-mail: info@ktoczyta.pl

 

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469421, posiada nadane numery ewidencyjne NIP: 9512369204 i REGON: 146769931. Kapitał zakładowy 5000,00 zł.

 

 

A. Definicje

B. Postanowienia ogólne

C. Zamówienie

D. Ceny

E. Formy płatności

F. Zabezpieczenie PRODUKTÓW i ich dozwolony użytek

G. Prawo do odstąpienia od umowy (zwrot towaru) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA

H. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA

I. Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwrot towaru) w stosunkach z KLIENTAMI niebędącymi KONSUMENTAMI (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców)

J. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony WWW

K. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

L. Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1

Zalącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

 

 

A. Definicje

1. SKLEP INTERNETOWY – serwis internetowy dający możliwość kupowania i sprzedawania produktów i usług przez internet, co oznacza, że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i – jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT – odbywa się na warunkach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

2. KLIENT – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.

3. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą; precyzyjna definicja – patrz: kodeks cywilny, art. 22.

4. PRODUKT – publikacja elektroniczna w formie pliku komputerowego (w szczególności e-book lub e-czasopismo zapisane w formacie Kindle mobi, ePub lub PDF), która jest przeznaczona do odczytania za pomocą urządzenia cyfrowego wyposażonego w oprogramowanie służące do obsługi danego formatu pliku.

5. REGULAMIN – niniejszy REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO; odpłatne udostępnienie PRODUKTU przez SPRZEDAWCĘ na zamówienie KLIENTA realizowane za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO na zasadach określonych w niniejszym REGULAMINIE.

7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie o chęci zawarcia UMOWY (zamówienia produktu lub usługi).

8. POBRANIE PRODUKTU – usługa polegająca na ściągnięciu PRODUKTU przez KLIENTA drogą transmisji danych za pomocą łącza internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na urządzenie cyfrowe.

9. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez nich adres e-mail.

 

 

B. Postanowienia ogólne

1. Zakres działalności obejmuje sprzedaż publikacji elektronicznych (w szczególności e-booków i e-czasopism) poprzez POBRANIE (wysyłkę) plików elektronicznych.

2. SPRZEDAWCA stosuje zasady opisane w Europejskim kodeksie postępowania w handlu elektronicznym (polskojęzyczna wersja Kodeksu pod adresem: http://www.euro-label.com/pl/kodeks/index.html).

3. KLIENT zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu SKLEPU INTERNETOWEGO zgodnych ze stanem faktycznym, prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

4. Informacje handlowe, takie jak cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o PRODUKTACH, które znajdują się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 

 

C. Zamówienie

1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia wyłącznie na PRODUKTY w formie publikacji elektronicznych. Realizacja zamówienia następuje poprzez przesłanie pliku cyfrowego drogą transmisji danych za pomocą łącza internetowego lub pocztą elektroniczną na podany w zamówieniu adres KLIENTA.

2. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego REGULAMINU potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

3. Zamówienie można składać tylko drogą elektroniczną – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

4. Realizacja zamówienia, tj. możliwość POBRANIA PRODUKTU (wysyłka PRODUKTU) w formie pliku elektronicznego, następuje po potwierdzeniu złożonego zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” (tzw. zamówienie z obowiązkiem zapłaty) – w chwili uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

5. Jeżeli wysyłka ma nastąpić niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności, to konieczne jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Check-box o takiej treści dostępny jest w trakcie składania zamówienia.

 

 

D. Ceny

1. Podane w ofercie SKLEPU INTERNETOWEGO ceny PRODUKTÓW są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

 

 

E. Formy płatności

1. Zapłata jest możliwa tylko w formie płatności elektronicznej, realizowanej poprzez system eCard, obsługiwany przez eCard SA (ul. Tadeusza Czackiego 7/9/11, Warszawa; KRS: 0000042304, NIP: 5213103040, REGON: 016341786).

2. System realizuje następujące rodzaje płatności:

• płatności mobilne Blik,

• płatności kartami płatniczymi (Visa, Visa Checkout, Mastercard, MasterPass, Maestro),

• przelewy automatyczne i półautomatyczne z konta w banku.

 

 

F. Zabezpieczenie PRODUKTÓW i ich dozwolony użytek

1. PRODUKT ma charakter pliku elektronicznego i jest udostępniamy w takiej postaci. Pobranie PRODUKTU przez KLIENTA następuje drogą transmisji danych za pomocą łącza internetowego lub przesłania na adres e-mail KLIENTA, w szczególności przesłania na tzw. Kindle e-mail. W celu POBRANIA PRODUKTU SPRZEDAWCA prześle KLIENTOWI wiadomość e-mail z odnośnikiem do strony internetowej SKLEPU INTERNETOWEGO, na której PRODUKT będzie udostępniony.

2. Każdy PRODUKT sprzedawany za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO oznaczany jest w trakcie transakcji znakiem wodnym (tzw. watermarking transakcyjny). Zabezpieczenie to polega na personalizacji danej kopii PRODUKTU poprzez umieszczenie w jego strukturze – w sposób widoczny i ukryty – danych identyfikujących KLIENTA, który jest nabywcą PRODUKTU.

• KLIENT nabywający PRODUKT w SKLEPIE INTERNETOWYM zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego PRODUKTU oznaczenia znakiem wodnym.

• Oznaczanie PRODUKTÓW znakami wodnymi służy identyfikacji KLIENTÓW łamiących prawo lub postanowienia REGULAMINU.

• Oznaczanie PRODUKTÓW znakami wodnymi nie służy zbieraniu jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat KLIENTÓW.

• Do odczytania PRODUKTÓW oznaczonych znakiem wodnym wystarczy standardowe oprogramowanie służące do obsługi danego formatu pliku (plików).

3. KLIENT nie ma prawa do ingerowania w strukturę i format pliku, w jakim zapisany jest PRODUKT, w szczególności poprzez usuwanie zabezpieczeń lub zmianę formatu pliku.

4. KLIENT nabywający PRODUKT w SKLEPIE INTERNETOWYM zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go wykorzystywać w sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji SPRZEDAWCA może kierować roszczenia w stosunku do znanego mu KLIENTA z tytułu naruszenia praw do danej kopii PRODUKTU.

 

 

G. Prawo do odstąpienia od umowy (zwrot towaru) w przypadku sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827) KONSUMENT, zawierając „umowę na odległość”, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU. Warunkiem dotrzymania terminu jest złożenie w tym czasie SPRZEDAWCY oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza (Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.doc). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci dokonane przez niego płatności. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku, gdy płatność była dokonana kartą płatniczą, SPRZEDAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej KONSUMENTA.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI, jeżeli przedmiotem świadczenia jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. KONSUMENT w trakcie składania zamówienia może złożyć oświadczenie o rezygnacji z 14-dniowego prawa do zwrotu. Złożenie oświadczenia umożliwia natychmiastowe POBRANIE PRODUKTU.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI także w innych przypadkach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego REGULAMINU.

 

 

H. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA

1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy bez wad.

2. SPRZEDAWCA jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

3. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową, KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

4. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny (Wzór zgłoszenia reklamacji.doc) lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie do usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (e-mailem lub poprzez formularz kontaktowy) albo pocztą pod adresem do korespondencji SPRZEDAWCY podanym w nagłówku. Zgłoszenia można też dokonać telefonicznie lub ustnie.

5. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji SPRZEDAWCA poinformuje na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub tradycyjnej KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

6. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty związane z reklamacją, a poniesione przez KONSUMENTA.

 

 

I. Reklamacje i odstąpienie od umowy (zwrot towaru) w stosunkach z KLIENTAMI niebędącymi KONSUMENTAMI (dotyczy wyłącznie przedsiębiorców)

1. Niniejszy punkt REGULAMINU stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI niebędącymi KONSUMENTAMI.

2. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na KLIENTA korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

3. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy. SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez KLIENTA.

4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.

 

 

J. Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony WWW

1. SPRZEDAWCA w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW SKLEPU INTERNETOWEGO następujące usługi:

• utworzenie i administrowanie konta KLIENTA w SKLEPIE INTERNETOWYM;

• przetwarzanie formularza zamówienia produktów w SKLEPIE INTERNETOWYM;

• za zgodą KLIENTA przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi „newsletter”.

2. Świadczenie usług elektronicznych w ww. zakresie jest bezpłatne.

3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu konta KLIENTA w SKLEPIE INTERNETOWYM zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA w SKLEPIE INTERNETOWYM.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia ZAMÓWIENIA w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – tj. na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania ZAMÓWIENIA poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

5. Usługa „newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji lub w trakcie składania zamówienia.

6. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usług opisanych w pkt 1 w każdej chwili bez podania przyczyn, składając SPRZEDAWCY oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

• za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do REGULAMINU),

• przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej (np. formularz kontaktowy),

• w formie wiadomości e-mail lub pisemnie pod adresem siedziby SPRZEDAWCY.

7. W przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy:

• KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdej chwili, składając odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub poczty tradycyjnej pod adresem SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.

• SPRZEDAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza REGULAMIN – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni, licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy, SPRZEDAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie usług opisanych w pkt 1 ze skutkiem natychmiastowym.

• SPRZEDAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

8. Reklamacje dotyczące usług opisanych w pkt 1 zostaną rozpatrzone niezwłoczne, nie później jednak niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

9. Do współpracy z systemem informatycznym SPRZEDAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć internetu nawiązanie komunikacji ze stroną WWW SKLEPU INTERNETOWEGO. W przypadku komputera system winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora powinna być nie mniejsza niż 1024 × 768. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do ww. przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi plików cookies. Użycie skryptów i plików cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

 

 

K. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych UŻYTKOWNIKA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.

2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane SPRZEDAWCY dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki UŻYTKOWNIK wyraził zgodę. W wypadku, gdy UŻYTKONIK nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia lub innych usług danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia lub usług stanie się niemożliwe.

3. ADMINISTRATOR zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień UŻYTKOWNIKÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. ADMINISTRATOR na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. ADMINISTRATOR dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. ADMINISTRATOR podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie ADMINISTRATORA.

4. UŻYTKOWNIK ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu można skorzystać z funkcji w programie SKLEPU, która polega na aktualizacji danych konta UŻYTKOWNIKA. Może także wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

5. UŻYTKOWNIK ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W wypadkach, gdy jest to technicznie możliwe, UŻYTKOWNIK może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).

6. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych UŻYTKOWNIKA wyłącznie w wypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli UŻYTKOWNIK nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

7. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji UMOWY SPRZEDAŻY lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona. Po tym okresie wszystkie dane są niezwłocznie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane. Ponadto dane są usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane po złożeniu skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w wypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8. W związku z realizacją UMOWY SPRZEDAŻY oraz pozostałych usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z ADMINISTRATOREM, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. W przypadku uzyskania zgody UŻYTKOWNIKA, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących UŻYTKOWNIKA właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. Sprzedaż PRODUKTU wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych KONSUMENTA. Złożenie zamówienia wymaga posiadania konta w SKLEPIE INTERNETOWYM lub podania adresu poczty elektronicznej w procesie zakupowym. Podanie danych adresowych jest niezbędne do wystawienia i doręczenia faktury. W celu zrealizowania sprzedaży PRODUKTU konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:

• adres e-mail,

• imię i nazwisko,

• adres zamieszkania i/lub adres korespondencyjny,

• numer telefonu kontaktowego,

• w przypadku firmy dodatkowo: nazwa firmy oraz NIP.

Dane te są przetwarzane do czasu, gdy KONSUMENT nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a dane w dokumentach sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o rachunkowości.

Dane osobowe są przetwarzane:

• w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

• w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na ADMINISTRATORZE, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności KLIENTÓW w SKLEPIE INTERNETOWYM, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.

10. Usługa rejestracji w SKLEPIE INTERNETOWYM wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. UŻYTKOWNICY, którzy dokonują rejestracji w SKLEPIE INTERNETOWYM, proszeni są o samodzielne podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Dane te będą przetwarzane do czasu wypowiedzenia przez UŻYTKOWNIKA umowy w tym zakresie lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe są przetwarzane:

• w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w SKLEPIE INTERNETOWYM – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników SKLEPU INTERNETOWEGO i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.

11. Korzystanie ze stron WWW SKLEPU INTERNETOWEGO wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW, w tym takich danych, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii. Aktywność UŻYTKOWNIKA w SKLEPIE INTERNETOWYM, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez ADMINISTRATORA). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. ADMINISTRATOR przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także:

• w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i sprzedaży PRODUKTÓW w SKLEPIE INTERNETOWYM oraz utrzymywania w nim treści zamieszczonych przez użytkowników (np. wpisy, komentarze) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

• w celach marketingowych ADMINISTRATORA, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej.

12. ADMINISTRATOR wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania UŻYTKOWNIKOWI usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym ADMINISTRATOR oraz podmioty z nim współpracujące korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA (komputer, telefon, tablet itp.).

13. ADMINISTRATOR powierzył przetwarzanie danych osobowych Google Analytics w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO przez UŻYTKOWNIKA, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania SKLEPU INTERNETOWEGO.

14. Administrator oraz jego partnerzy wykorzystują pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do UŻYTKOWNIKÓW reklamy behawioralnej. W tym celu ADMINISTRATOR oraz jego partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych wymaga uzyskania zgody UŻYTKOWNIKA. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

15. ADMINISTRATOR zapewnia UŻYTKOWNIKOWI możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego oraz poczty elektronicznej. Skorzystanie z formularza i poczty elektronicznej wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z UŻYTKOWNIKIEM i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Dane osobowe są przetwarzane:

• w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz lub adres e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

16. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

• wyświetlaniu UŻYTKOWNIKOWI treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);

• wyświetlaniu UŻYTKOWNIKOWI treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

• kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);

• prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

W celu realizowania działań marketingowych ADMINISTRATOR w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych ADMINISTRATOR ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane te są przetwarzane do czasu, gdy UŻYTKOWNIK nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

17. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do UŻYTKOWNIKÓW reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

18. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do UŻYTKOWNIKÓW reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie UŻYTKOWNIKÓW. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

19. ADMINISTRATOR świadczy usługę newslettera UŻYTKOWNIKOM, którzy wyrazili na to zgodę.

Dane osobowe są przetwarzane:

• w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

• w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w SKLEPIE INTERNETOWYM w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane te są przetwarzane do czasu, gdy UŻYTKOWNIK nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu. UŻYTKOWNIK w każdej chwili może zrezygnować z usługi newslettera.

20. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA mogą być wykorzystywane przez ADMINISTRATORA do kierowania do niego treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez ADMINISTRATORA wyłącznie w wypadku, gdy UŻYTKOWNIK wyraził w tym zakresie zgodę, którą UŻYTKOWNIK może wycofać w dowolnym momencie. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane te są przetwarzane do czasu, gdy UŻYTKOWNIK nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

21. UŻYTKOWNIK ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem ADMINISTRATORA. UŻYTKOWNIK ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

22. UŻYTKOWNIK ma prawo wnieść skargę na działania ADMINISTRATORA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

L. Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.

2. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Treść REGULAMINU jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez KLIENTA. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na życzenie KLIENTA. REGULAMIN wraz z załącznikami jest również doręczany KLIENTOM w załączeniu do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.);

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz o przepisy powiązane;

• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422);

• Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001, nr 49, poz. 508 ze zm.);

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.);

• Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827).

5. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

6. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001, nr 49, poz. 5081 ze zm.).

7. Wszystkie materiały tekstowe i graficzne zamieszczone na stronie WWW SKLEPU INTERNETOWEGO mają twórczy i indywidualny charakter i chronione są na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Nie można ich kopiować bez zgody SPRZEDAWCY.

8. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego, w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.

9. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKiK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

10. Treść załączników nr 1, 2 i 3 stanowi integralną część niniejszego REGULAMINU.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU

 

Załącznik nr 1

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:

1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą KONSUMENTA, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;

3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji KONSUMENTA lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;

4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do spożycia;

5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym przedsiębiorca nie ma kontroli;

8. umowy, w której KONSUMENT wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania KONSUMENT zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje KONSUMENTOWI w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11. umowy zawartej na aukcji publicznej;

12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą KONSUMENTA przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Załącznik nr 2

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pobierz

 

Załącznik nr 3

Wzór zgłoszenia reklamacji pobierz

Pomocne informacje
Księgarnia z ebookami Ktoczyta.pl