§ 1. [Definicje]

§ 2. [Postanowienia ogólne]

§ 3. [Warunki techniczne korzystania z Serwisu oraz wymagania techniczne dla Urządzeń Cyfrowych]

§ 4. [Sprzedaż i Pobranie Produktu]

§ 5. [Reklamacje i odstąpienie od umowy]

§ 6. [Zabezpieczenie Produktów i ich dozwolony użytek]

§ 7. [Rejestracja, Logowanie i Konto Użytkownika]

§ 8. [Treści zamieszczane przez Użytkowników]

§ 9. [Wyłączenie odpowiedzialności Administratora]

§ 10. [Polityka Ochrony Prywatności]

§ 11. [Zmiana Regulaminu]

§ 12. [Postanowienia końcowe]

 

 

§ 1. [Definicje]

Użyte w niniejszym dokumencie definicje oznaczają odpowiednio:

Regulamin: niniejszy dokument określający zasady oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Administratora.

Administrator: V e n t i g o M e d i a Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 98 lok. 203, 02-777 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000469421 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9512369204, REGON 146769931.

Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która odwiedza Serwis lub korzysta z usług Serwisu.

Kupujący: konsument (w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadająca statusu konsumenta.

Serwis: serwis WWW prowadzony przez Administratora, dostępny w internecie pod adresem: http://www.ktoczyta.pl/, za którego pośrednictwem Administrator prowadzi Sprzedaż Produktów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz świadczy inne usługi określone w niniejszym Regulaminie.

Produkt: publikacja elektroniczna w formie pliku komputerowego (w szczególności e-book, e-gazeta lub e-czasopismo zapisane w formacie Kindle mobi, ePub, PDF, audiobook zapisany w formacie MP3, aplikacja multimedialna), która jest przeznaczona do odczytania, odsłuchu lub innego odtworzenia za pomocą Urządzenia Cyfrowego.

Urządzenie Cyfrowe: urządzenie elektroniczne przeznaczone do pobierania, utrwalania oraz odczytu Produktów (w szczególności komputer stacjonarny i przenośny, tablet, smartfon, e-czytnik).

Sprzedaż Produktu: odpłatne udostępnienie Produktu przez Administratora na zamówienie Użytkownika realizowane za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Pobranie Produktu: usługa polegająca na ściągnięciu Produktu przez Użytkownika drogą transmisji danych za pomocą łącza internetowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na Urządzenie Cyfrowe lub inne urządzenie elektroniczne.

Rejestracja: udostępnienie przez Użytkownika danych osobowych, które pozwalają na utworzenie Konta umożliwiającego świadczenie Użytkownikowi Usług Dodatkowych.

Logowanie: dostęp do Usług Dodatkowych świadczonych przez Serwis poprzez wpisanie przez Użytkownika w odpowiednim miejscu Serwisu własnego adresu e-mail oraz hasła, które Użytkownik podał podczas Rejestracji w Serwisie.

Konto: miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika po dokonaniu Rejestracji, w którym Użytkownik może wprowadzać, usuwać i modyfikować swoje dane osobowe oraz zarządzać zakupionymi Produktami, a także dzięki któremu może korzystać z Usług Dodatkowych świadczonych przez Serwis.

Usługi Dodatkowe: usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników, którzy dokonali Rejestracji w Serwisie (posiadających Konto Użytkownika).

Polityka Ochrony Prywatności: zapisy Regulaminu określające zasady gromadzenia, wykorzystywania oraz ochrony informacji dotyczących Użytkowników Serwisu.

 

§ 2. [Postanowienia ogólne]

1. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

2. Korzystanie z Serwisu może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie i jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu.

3. Korzystanie z Serwisu jest całkowicie dobrowolne. Każdy Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.

4. Treści prezentowane w Serwisie, w szczególności reklamy, ogłoszenia, cenniki i inne informacje, nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Dokonując zamówienia, Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy na warunkach zaproponowanych przez Administratora.

5. Administrator może dokonywać modyfikacji oferty Serwisu, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne, a także przyznawać kody promocyjne, które mają określony okres ważności. Ponadto Administrator może zmieniać ceny Produktów oferowanych w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie mają wpływu na treść zawartych uprzednio umów.

6. Serwis stanowi wyłączną własność Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, a także wierzytelności względem Użytkowników.

7. Administrator prowadzi Serwis oraz wszelką komunikację z Użytkownikami w języku polskim.

8. Administrator udostępnia Użytkownikom Formularz kontaktowy, na który Użytkownicy mogą kierować do Administratora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje.

9. W każdym czasie Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Serwisu, odmowy świadczenia usług, usunięcia lub zablokowania Kont lub likwidacji zamówień Użytkowników, którzy naruszają zasady określone w Regulaminie, dopuszczają się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Serwisu, naruszają uzasadnione interesy Administratora bądź osób trzecich, a także podejmują działania sprzeczne z prawem. Administrator powiadomi Użytkownika o podjętych wobec niego działaniach oraz o ich przyczynach. Użytkownik może wyrazić swój sprzeciw, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do powyższych działań. Decyzja Administratora jest w tym przedmiocie ostateczna. Po usunięciu przez Użytkownika naruszenia i jego skutków Administrator może przywrócić możliwość korzystania z usług Serwisu danemu Użytkownikowi, na jego wniosek.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Administratora lub podmiotów trzecich, z którymi Administrator zawrze w tym zakresie odrębne umowy.

11. Nazwa oraz logotyp Serwisu są prawnie chronione i stanowią własność Administratora. Jakiekolwiek ich wykorzystanie bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.

12. Bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach treści Serwisu należących do Administratora, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo.

13. Wszystkie znaki firmowe lub towarowe, niebędące własnością Administratora, a występujące na stronach internetowych Serwisu oraz w dokumentacji, należą do ich odpowiednich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

 

§ 3. [Warunki techniczne korzystania z Serwisu oraz wymagania techniczne dla Urządzeń Cyfrowych]

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie niezbędne jest posiadanie łącznie:

a) urządzenia komputerowego i oprogramowania pozwalających na korzystanie z zasobów internetu;

b) łącza internetowego o minimalnej prędkości 56,6 kb/s;

c) przeglądarki internetowej obsługującej XHTML z włączoną obsługą skryptów JavaScript i okienek typu pop-up oraz akceptacją plików typu cookies (tzw. ciasteczka), a także zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player 10.

d) w przypadku Użytkowników dokonujących Rejestracji niezbędne jest posiadanie także aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2. Pobranie Produktu, a następnie jego utrwalenie, odczytanie, odsłuch itp. mogą zostać skutecznie zrealizowane wyłącznie przy wykorzystaniu Urządzeń Cyfrowych oraz oprogramowania, które spełniają poniższe wymagania techniczne:

2.1. Dla Produktów zapisanych w formatach Kindle mobi, ePub i PDF:

a) komputer typu PC z zainstalowanym system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (zalecany Service Pack 3), Windows Vista (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa) lub Windows 7 (wersja 32-bitowa lub 64-bitowa), z procesorem Intel Pentium 500 MHz, 128 MB pamięci RAM i monitorem o minimalnej rozdzielczości 800 × 600 pikseli;

b) komputer typu Mac wyposażony w procesor PowerPC z zainstalowanym system operacyjny Mac OS X v 10.4.10 lub v 10.5 z procesorem PowerPC G4 lub G5 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM albo wyposażony w procesor Intel z zainstalowanym system operacyjny Mac OS X v 10.4.10, v 10.5 lub v 10.6 z procesorem 500 MHz, 128 MB pamięci operacyjnej RAM;

c) czytnik e-booków, w szczególności dla Produktów zapisanych w formacie Kindle mobi e-czytnik marki Kindle;

d) tablet lub smartfon z zainstalowanym systemem iOS, Android lub innym.

2.1.1. Urządzenia Cyfrowe muszą mieć zainstalowane programy lub aplikacje, które umożliwiają odczytywanie Produktów zapisanych w formatach: Kindle mobi, ePub i PDF. Nie każdy program lub aplikacja pozwala na odczytanie wszystkich trzech formatów plików. Przykładowe programy dla komputerów stacjonarnych i przenośnych: Adobe Digital Edition (odczytuje pliki ePub i PDF), Stanza Desktop (odczytuje pliki ePub, PDF i Kindle mobi), Mobipocket Reader Desktop (odczytuje pliki Kindle mobi), Kindle for PC lub Mac (odczytuje pliki Kindle mobi), Azardi Desktop (odczytuje pliki ePub). Przykładowe aplikacje dla tabletów i smartfonów: Aldiko Book Reader, AlReader, BlueFire Reader i CoolReader dla urządzeń z systemem Android, iBooks i BlueFire Reader dla urządzeń z systemem iOS.

2.2. Dla Produktów zapisanych w formacie MP3:

a) komputer wyposażony w urządzenia umożliwiające emisję dźwięku za pomocą głośników, słuchawek lub tym podobnych urządzeń;

b) dowolny mobilny player umożliwiający odtwarzanie plików audio;

c) tablet lub smartfon z zainstalowanym systemem iOS, Android lub innym.

2.2.1. Urządzenia Cyfrowe muszą mieć zainstalowane programy lub aplikacje, które umożliwiają odczytywanie Produktów zapisanych w formacie MP3. Przykładowe programy: Winamp, Windows Media Player.

3. Każdorazowa instalacja programów lub aplikacji, które umożliwiają odczytywanie Produktów zapisanych w formatach: Kindle mobi, ePub, PDF lub MP3, jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a dostawcą takiego oprogramowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i skutki działania oprogramowania.

4. Przy każdym z Produktów oferowanych w Serwisie zamieszczona jest informacja, która określa format, w jakim zapisany jest Produkt, oraz jego objętość w danym formacie. Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien sprawdzić, czy Urządzenie Cyfrowe przeznaczone do pobrania danego Produktu spełnia wymagania sprzętowe i programistyczne oraz posiada wystarczającą pamięć pozwalającą na utrwalenie w nim Produktu.

 

§ 4. [Sprzedaż i Pobranie Produktu]

1. Serwis umożliwia Użytkownikom nabywanie i korzystanie z oferowanych w nim Produktów wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Zakupu Produktów mogą dokonywać zarówno ci Użytkownicy, którzy dokonali Rejestracji w Serwisie, jak i ci, którzy jej nie dokonali.

3. Sprzedaż Produktów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu. Zamówienia można składać poprzez strony internetowe Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4. Złożenie zamówienia rozpoczyna się w momencie umieszczenia Produktu w tzw. koszyku poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję” znajdującego się przy każdym dostępnym Produkcie. Produkty znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Użytkownik ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Produktów, usunięcia znajdujących się tam Produktów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

5. W celu dokonania zakupu Produktów znajdujących się w koszyku należy postępować zgodnie z wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na kolejnych etapach procedury składania zamówienia.

6. Procedurę składania zamówienia w Serwisie kończy złożenie przez Użytkownika dyspozycji zapłaty.

7. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail informację potwierdzającą treść złożonego zamówienia (w tym wyszczególnienie Produktów i ich ceny). Potwierdzenie zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż Produktu.

8. Do zawarcia umowy między Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż Produktu, dochodzi w momencie dokonania przez Użytkownika skutecznej zapłaty ceny Sprzedaży Produktu w sposób określony w niniejszym Regulaminie. Złożenie zamówienia bez dokonania płatności oznacza rezygnację z zakupu Produktów.

9. Cena określona przy danym Produkcie w chwili złożenia zamówienia zawiera wszelkie koszty, do których zapłaty zobowiązany będzie Użytkownik w związku ze Sprzedażą Produktu oraz jego pobraniem, z wyłączeniem kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem.

10. Informacje o cenie danego Produktu są zawsze podane w Serwisie przy Produkcie oraz podczas składania zamówienia. Łączny koszt zakupu stanowi sumę kwot brutto za poszczególne Produkty.

11. Cena Produktu w chwili złożenia zamówienia przez Użytkownika jest wiążąca w całym okresie realizacji zamówienia.

12. Wszystkie ceny Produktów w Serwisie są podawane w złotych polskich i zawierają należny podatek VAT.

13. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony Produkt za pośrednictwem operatora płatności zgodnie z wybraną przez siebie formą płatności w postaci:

a) obciążenia karty płatniczej (np. karty kredytowej),

b) lub przelewu elektronicznego.

14. Płatności obsługuje eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-387 Gdańsk) przy ulicy Arkońskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku (VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304). Dostępne są następujące formy płatności:a) Karty płatnicze:

• Visa,

• Visa Electron,

• MasterCard,

• MasterCard Electronic,

• Maestro.

 

b) ePrzelewy (przelewy automatyczne/bezpośrednie):

• Crédit Agricole – przelew online (Crédit Agricole Bank Polska SA),

• DB Transfer (Deutsche Bank PBC SA),

• Eurobank – płatność online,

• Invest Bank SA,

• MeritumBank Przelew (Meritum Bank ICB SA),

• Millennium – płatności internetowe (Bank Millennium SA),

• mTransfer (mBank),

• MultiTransfer (MultiBank),

• Pay Way Toyota Bank (Toyota Bank Polska SA),

• Pekao24przelew (Bank Pekao SA),

• Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska SA),

• Płać z ING (ING Bank Śląski SA),

• Płacę z Alior Bank (Alior Bank SA),

• Płacę z Alior Sync,

• Płacę z Citi Handlowego (Bank Handlowy w Warszawie SA Citi Handlowy),

• Płacę z IKO,

• Płacę z Inteligo (Inteligo),

• Płacę z iPKO,

• Płacę z Nordea (Nordea),

• Przelew z BPH,

• Przelew24 (BZ WBK).

 

c) Przelewy półautomatyczne:

• Bank DnB Nord Polska SA,

• Bank Pekao SA,

• Bank PKO BP SA,

• Bank Pocztowy SA,

• Bank Spółdzielczy we Wschowie,

• Bank Zachodni WBK SA,

• Crédit Agricole Bank SA,

• Deutsche Bank PBC SA,

• Inteligo Services,

• Invest Bank SA,

• Kredyt Bank SA,

• Millennium Bank SA,

• Raiffeisen Bank Polska SA.

15. Wszelkie dane transakcyjne związane z płatnością są wprowadzane przez Użytkownika na stronie eCard SA lub na stronie banku Użytkownika. Serwis nigdy nie wymaga podawania danych karty płatniczej ani loginu i hasła do konta w bankowości internetowej. Koszt przelewu elektronicznego jest zgodny z tabelą prowizji i opłat banku Użytkownika.

16. Każdy Użytkownik może otrzymać fakturę VAT. W celu otrzymania faktury należy wybrać odpowiednią opcję w czasie składania zamówienia oraz wypełnić umieszczony w Serwisie formularz z danymi, które mają znaleźć się w treści faktury.

17. Użytkownicy żądający wystawienia faktury VAT wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail. Przesyłanie faktury VAT w formie elektronicznej za pośrednictwem e-maila odbywa się na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2010 r. nr 249 poz. 1661).

18. Warunkiem Pobrania Produktu przez Użytkownika jest autoryzacja płatności przez eCard SA i może nastąpić zaraz po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia wpłaty należności dostępnymi w Serwisie kanałami płatności.

19. W szczególnych przypadkach (np. na skutek awarii serwera) Pobranie Produktu może nastąpić z opóźnieniem. Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników o każdym takim opóźnieniu.

20. Pobranie Produktu przez Użytkownika następuje drogą transmisji danych za pomocą łącza internetowego lub przesłania na adres e-mail Użytkownika, w szczególności przesłania na tzw. Kindle e-mail. W celu Pobrania Produktu Administrator prześle Użytkownikowi wiadomość e-mail z odnośnikiem do strony internetowej Serwisu, na której Produkt będzie udostępniony.

22. Moment zainicjowania Pobrania Produktu przez Użytkownika kończy procedurę zawarcia umowy. Z tą chwilą Użytkownik traci możliwość odstąpienia od umowy na Sprzedaż Produktu.

 

§ 5. [Reklamacje i odstąpienie od umowy]

1. Administrator zobowiązuje się dostarczać wszystkie Produkty wolne od wad. Jednakże każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących wszelkich usług oferowanych przez Serwis, a także prawo do reklamowania wad i usterek Produktów.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje powinny być składane za pośrednictwem Formularza kontaktowego (z tytułem wiadomości: „Reklamacja”).

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika wiadomością wysłaną na adres e-mail podany w Formularzu kontaktowym.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Administratora (np. awarie sprzętu, sieci internetowej). Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

5. Administrator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Administratora reklamacja danego Użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane.

6. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji w odniesieniu do wad i usterek Produktów będzie skutkować umożliwieniem pobrania poprawnego Produktu, a w przypadku braku możliwości pobrania poprawnego Produktu – zwrotem kwoty równej cenie zakupionego Produktu najpóźniej w terminie 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji. Pieniądze wpłacone przez Użytkownika zostaną mu zwrócone na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Użytkownika.

7. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) Kupujący, który jest konsumentem, może odstąpić od umowy na Sprzedaż Produktu bez podania przyczyny, składając Administratorowi stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy czym dla zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie pisemnego oświadczenia w tym terminie.

8. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy na Sprzedaż Produktu należy pobrać tutaj, wypełnić i przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info(at)ktoczyta.pl.

9. Odstąpienie od umowy na Sprzedaż Produktu jest dopuszczalne wyłącznie przed zainicjowaniem Pobrania Produktu. Z chwilą zainicjowania Pobrania Produktu prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi (Podstawa prawna: art. 38 ust. 13 Ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy na Sprzedaż Produktu pieniądze wpłacone przez Użytkownika zostaną mu zwrócone najpóźniej w terminie 7 dni od momentu uznania tego faktu, a usługa Pobrania Produktu, co do którego nastąpiło odstąpienie od umowy, zostanie dezaktywowana. Pieniądze wpłacone przez Użytkownika zostaną mu zwrócone na rachunek bankowy, z którego płatność została dokonana. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Użytkownika.

11. W przypadku Pobrania Produktu przez Użytkownika po złożeniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a przed dezaktywacją usługi Pobrania Produktu pieniądze nie zostaną zwrócone Użytkownikowi z uwagi na wystąpienie przesłanek wyłączających prawo odstąpienia od umowy.

 

§ 6. [Zabezpieczenie Produktów i ich dozwolony użytek]

1. Każdy Produkt sprzedawany za pośrednictwem Serwisu oznaczany jest w trakcie transakcji znakiem wodnym (tzw. watermarking transakcyjny). Zabezpieczenie to polega na personalizacji danej kopii Produktu poprzez umieszczenie w jego strukturze – w sposób widoczny i ukryty – danych identyfikujących Użytkownika, który jest nabywcą Produktu.

2. Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża tym samym zgodę na oznaczenie Produktu personalizowanym znakiem wodnym i zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.

3. Oznaczanie Produktów znakami wodnymi służy identyfikacji Użytkowników łamiących prawo lub postanowienia Regulaminu.

4. Oznaczanie Produktów znakami wodnymi nie służy zbieraniu jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkowników.

5. Do odczytania Produktów oznaczonych znakiem wodnym wystarczy standardowe oprogramowanie służące do obsługi danego formatu pliku (plików).

6. Wszelkie materiały stanowiące w rozumieniu prawa utwory, które są zawarte w dostępnych w Serwisie Produktach, są chronione Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. nr 24 poz. 83 z późn. zm.; tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.) i należą do odpowiednich autorów lub wydawców. Sprzedaż Produktu nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów, artystycznych wykonań ani innych wkładów twórczych zawartych w danym Produkcie.

7. Sprzedaż Produktu umożliwia korzystanie z Produktu przez Użytkownika wyłącznie na jego własny użytek. Użytkownik może utrwalać, zwielokrotniać i odczytywać zakupiony Produkt w dowolnej liczbie Urządzeń Cyfrowych bez ograniczeń czasowych.

8. Inne niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Produktu w całości lub we fragmentach jest zabronione bez zgody właściciela praw, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. W przypadku wykrycia niedozwolonego użytku zakupionego w Serwisie Produktu, w szczególności jego wykrycia w internecie (np. na stronach prywatnych i komercyjnych, w serwisach P2P, serwisach społecznościowych, forach internetowych), Administrator może skierować w stosunku do zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

9. Użytkownik nie ma prawa do ingerowania w strukturę i format pliku, w jakim zapisany jest Produkt, w szczególności poprzez usuwanie zabezpieczeń lub zmianę formatu pliku.

10. Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go wykorzystywać w sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji Administrator może kierować roszczenia w stosunku do znanego mu Użytkownika Produktu z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

 

§ 7. [Rejestracja, Logowanie i Konto Użytkownika]

1. W celu odwiedzania Serwisu lub korzystania z jego usług Rejestracja w Serwisie nie jest wymagana.

2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna. Warunkiem koniecznym dokonania Rejestracji jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku dokonania Rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług Dodatkowych Serwisu, np. „Moje książki” (Użytkownik może powtórnie pobrać zakupiony Produkt), „Historia zakupów” (Użytkownik może sprawdzić, jakie Produkty, kiedy i za ile kupił, ewentualnie ma dostęp do kopii zamówionych faktur VAT), „Powiadomienia” (Użytkownik może zamawiać automatycznie wysyłane wiadomości e-mail z informacją o pojawieniu się w Serwisie nowego Produktu jego ulubionego autora bądź kolejnego Produktu z ulubionej serii wydawniczej), „Ustawienia” (Użytkownik może dodawać, usuwać lub zmieniać swoje dane, np. potrzebne do wystawienia faktury VAT lub wysłania Produktu na e-czytnik marki Kindle).

4. W celu dokonania Rejestracji Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny, w którym zgodnie ze stanem faktycznym podaje swój adres e-mail oraz hasło (pola wymagane). Raz przypisany do danego Konta adres e-mail nie może zostać zmieniony.

5. Konto i związane z nim Usługi Dodatkowe są dostępne dla Użytkownika po dokonaniu Logowania w Serwisie.

6. Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać danych Konta innym osobom.

7. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy danych podawanych w trakcie Rejestracji w Serwisie. Hasło Użytkownika jest jego kluczem do Konta. Należy używać unikalnych liczb, liter oraz znaków specjalnych i nie ujawniać nikomu swojego hasła.

8. Wszelka odpowiedzialność wynikająca z udostępnienia danych podawanych w trakcie Rejestracji w Serwisie, w tym hasła do Konta, przez Użytkownika osobom trzecim leży po stronie Użytkownika. Administrator nie odpowiada za udostępnienie przez Użytkownika danych osobom trzecim i za skutki działania dokonanego z ich użyciem.

9. Użytkownik wyraża zgodę, aby każdorazowe Logowanie się do Serwisu za pomocą jego danych traktowane było jako Logowanie się przez samego Użytkownika.

10. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z Konta poprzez kliknięcie przycisku „Usuń konto”, który znajduje się w ustawieniach w sekcji „Moje konto”. W przypadku rezygnacji z Konta Administrator usuwa Konto oraz wszystkie dane i informacje zgromadzone na tym Koncie.

11. Administrator może w każdym czasie usunąć lub zablokować Konto Użytkownika w przypadku:

a) gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że Konto wykorzystywane jest w celach niezgodnych z niniejszym Regulaminem;

b) gdy Użytkownik dopuszcza się z użyciem Konta działań, które mogą zostać uznane za niezgodne z prawem lub naruszające prawa bądź prawnie chronione dobra osób i podmiotów trzecich;

c) gdy na Administratora zostanie nałożony taki obowiązek na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć uprawnionych organów, wydanych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

12. Administrator prześle na podany przez Użytkownika adres e-mail informację o usunięciu lub zablokowaniu Konta z podaniem przyczyny takich działań. Użytkownik może się temu sprzeciwić, podając jednocześnie uzasadnienie, że nie zachodzą przesłanki do powyższych działań. Nie dotyczy to sytuacji, gdy usunięcie lub blokada Konta nastąpi na wniosek uprawnionego organu.

 

§ 8. [Treści zamieszczane przez Użytkowników]

1. Użytkownik może wyrażać swoje opinie o Produktach oferowanych w Serwisie (tzw. komentarze).

2. Zakazane jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności zawierających jakiekolwiek przekazy rasistowskie, antysemickie, dyskryminujące, nawołujące do zachowań niezgodnych z prawem, oraz innych, których rozpowszechnianie jest zabronione na mocy obowiązujących przepisów prawa lub zawierających znamiona czynów zabronionych, a także godzących lub zagrażających dobrom osobistym innych osób i podmiotów, jak również takich, których rozpowszechnienie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

3. Publikacja reklam lub przekazów promocyjnych (w tym odnośników do innych stron internetowych) przez Użytkowników jest dozwolona wyłącznie na podstawie umowy zawartej z Administratorem. Reklamy oraz przekazy promocyjne publikowane bez takiej umowy będą usuwane przez Administratora.

4. Administrator zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczanych przez Użytkowników w przypadku powzięcia wiadomości o tym:

a) że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub zagrażają prawnie chronionym dobrom Administratora lub osób trzecich;

b) że treści zamieszczane przez Użytkownika naruszają lub mogą naruszać prawo.

5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest powiadomić Administratora o zauważonych przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy skorzystać z Formularza kontaktowego. Wiadomość powinna zawierać wskazówki umożliwiające Administratorowi zlokalizowanie w Serwisie treści bezprawnych.

 

§ 9. [Wyłączenie odpowiedzialności Administratora]

1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu lub poszczególnych jego funkcji oraz utratę danych Użytkownika w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług, przeprowadzania konserwacji i przeglądu systemu informatycznego Serwisu, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. W miarę możliwości Administrator będzie informował z wyprzedzeniem Użytkowników o zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.

3. Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na korzystaniu z Serwisu w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem.

4. Administrator nie odpowiada wobec Użytkowników i osób trzecich za:

a) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej lub na skutek działania osób trzecich;

b) niemożność dokonania Logowania do Serwisu spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika;

c) treść danych zamieszczanych przez Użytkowników podczas Rejestracji;

d) działanie podmiotów trzecich, które świadczą na rzecz Administratora usługi magazynowania i udostępniania danych oraz Produktów, w szczególności, lecz nie wyłącznie za uszkodzenie lub utratę danych Użytkownika oraz Produktów.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do błędów w opisach, zdjęciach i cenach Produktów. Jednocześnie zobowiązuje się do usunięcia wszelkich błędów niezwłocznie po otrzymaniu informacji o ich powstaniu.

6. Administrator nie odpowiada za treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników, a także za zdarzenia oraz ich skutki powstałe w wyniku korzystania z treści publikowanych przez Użytkowników. Całkowitą odpowiedzialność za te treści ponosi Użytkownik, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia treści, które naruszają przepisy prawa oraz interesy Administratora lub osób trzecich. O usunięciu takich treści Administrator nie musi informować Użytkownika.

7. Wszystkie opinie, porady, oświadczenia, usługi i oferty oraz inne informacje lub materiały udostępnione w Produktach oferowanych w ramach Serwisu są własnością odpowiedniego autora lub wydawcy. Administrator nie gwarantuje prawdziwości, kompletności i użyteczności treści zawartych w Produktach i nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe w wyniku posłużenia się Produktem.

8. Administrator opatruje Produkty przeznaczone tylko dla Użytkowników pełnoletnich stosownymi oznaczeniami słownymi i symbolicznymi. Dostęp do tego rodzaju Produktów wymaga potwierdzenia pełnoletności. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia, a mimo wszystko korzystają z dostępu do tego rodzaju Produktów, robią to wyłącznie na własną odpowiedzialność.

9. Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych zgromadzonych w bazie Serwisu. Za bezpieczeństwo danych podanych przez Użytkownika w związku z realizacją płatności odpowiada eCard SA.

10. Administrator zastrzega sobie prawo zakończenia działalności lub jej części, a także przerwy w działaniu w każdym czasie bez podania przyczyn i bez uprzedniego powiadomienia.

11. Serwis zawiera linki zewnętrzne (odnośniki hipertekstowe) do stron internetowych osób lub podmiotów trzecich oraz widżety prezentujące treści ze stron internetowych osób lub podmiotów trzecich, np. linki do programów służących do odczytywania określonych formatów plików lub widżet umożliwiający odtwarzanie filmów wideo z serwisu YouTube. Strony te podlegają każdorazowo odpowiedzialności ich właścicieli. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępnione na tych stronach lub łączność z tymi stronami.

 

§ 10. [Polityka Ochrony Prywatności]

1. Administrator jest administratorem zbioru danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne w celu prawidłowej realizacji usług Serwisu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i przy uwzględnieniu postanowień Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

3. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

4. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem gromadzenia i przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień swoim pracownikom lub osobom wykonującym czynności dotyczące danych osobowych Użytkowników na podstawie innego stosunku prawnego tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu. Administrator nadaje upoważnienia w formie pisemnej i oznacza je kolejnym numerem w danym roku. Administrator prowadzi ewidencję wydanych upoważnień spełniającą wymogi określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

5. Administrator zgodnie z wymogami prawa zarejestrował zbiór danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

6. W zależności od rodzaju świadczonych usług Administrator może gromadzić i przechowywać następujące dane:

a) dane osobowe, np. takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, NIP;

b) dane kontaktowe podane przez Użytkownika, np. takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny i numer telefonu;

c) dane eksploatacyjne pojawiające się w logach systemowych Serwisu, takie jak:

– oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie przekazanych przez niego danych;

– oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

– informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

– informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. Podstawowym celem gromadzenia przez Administratora danych osobowych jest zapewnienie Użytkownikom sprawnego, wydajnego i bezpiecznego użytkowania Serwisu.

8. Administrator Serwisu może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu:

a) zawierania umów na Sprzedaż Produktów na wniosek Użytkownika;

b) świadczenia usług na rzecz Użytkownika i obsługi Użytkownika na jego wniosek;

c) rozpatrywania reklamacji oraz rozwiązywania problemów zgłaszanych przez Użytkowników;

d) badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Serwis;

e) komunikowania się z Użytkownikami, w szczególności przesyłania Użytkownikom informacji o świadczonych przez Serwis usługach oraz informacji o charakterze technicznym;

f) przesyłania Użytkownikom informacji handlowych i ofert marketingowych.

9. Do celów handlowych i marketingowych (np. informowania o nowościach, bestsellerach, przedsprzedażach, akcjach promocyjnych i rabatowych) dane Użytkownika mogą zostać wykorzystane wyłącznie na podstawie wyraźnej i indywidualnej zgody wyrażonej przez Użytkownika. Informacje handlowe i marketingowe rozsyłane są w formie newslettera oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników (tzw. powiadomienia na żądanie Użytkownika). Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych może zostać odwołana przez Użytkownika w każdym czasie (rezygnacja z subskrypcji newslettera oraz tzw. powiadomień).

10. Podawanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia świadczenie usług przez Serwis, w szczególności np.

a) niepodanie adresu e-mail uniemożliwia realizację umów Sprzedaży Produktów;

b) niepodanie adresu e-mail uniemożliwia Rejestrację w Serwisie i założenie Konta Użytkownika;

c) niepodanie imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu oraz NIP-u uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

11. Administrator Serwisu może udostępniać niektóre lub wszystkie dane osobowe Użytkowników:

a) urzędom egzekwującym prawo lub stronom trzecim w sytuacji, gdy treści tworzone w Serwisie przez Użytkownika naruszają prawa osób trzecich;

b) innym Serwisom prowadzonym przez Administratora;

c) innym podmiotom gospodarczym w celu realizacji wysyłki informacji handlowych lub do realizacji innych działań marketingowych (zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

d) innemu podmiotowi gospodarczemu, z którym Administrator Serwisu planuje współpracę (w przypadku nawiązania takiej współpracy inny podmiot gospodarczy lub nowy połączony podmiot będzie respektował Politykę Ochrony Prywatności w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika).

12. Właściciel Serwisu może ujawnić dane osobowe Użytkownika, jeżeli zezwala na to konkretny przepis prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności, gdy takie ujawnienie jest niezbędne do reagowania na wezwania, nakazy sądowe lub inne procedury prawne.

13. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

14. Użytkownik, akceptując Regulamin Serwisu, wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.

15. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu, ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. W celu skorzystania z tych uprawnień należy się zwracać do Administratora za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Osoby, które dokonały Rejestracji w Serwisie, mają ponadto możliwość poprawiania swoich danych za pośrednictwem Serwisu (ustawienia w sekcji „Moje konto”).

16. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie cofnąć wyrażone w trakcie dokonywania Rejestracji w Serwisie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych. Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie, w celu usunięcia swoich danych jest zobowiązany do zamknięcia swojego Konta w Serwisie i powstrzymania się od korzystania z Serwisu. Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji w Serwisie, musi w celu usunięcia swoich danych osobowych zwrócić się do Administratora za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

17. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do treści jego danych, prawie do ich poprawiania oraz o prawie do ich usunięcia.

18. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Administrator Serwisu może przetwarzać tylko te spośród przekazanych danych Użytkownika, które są:

a) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi;

b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora Serwisu, za zgodą Użytkownika;

c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

19. Stosownie do przepisów art. 173 i 174 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) Administrator informuje, że w ramach Serwisu korzysta z technologii plików typu cookies (tzw. ciasteczek).

20. Pliki typu cookies wykorzystywane są w celu:

a) przyspieszenia i zautomatyzowania procesu Logowania do Serwisu;

b) dostosowania wyglądu stron Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika;

c) podniesienia efektywności działania Serwisu do potrzeb Użytkowników;

d) analizowania ruchu w Serwisie i opracowywania funkcjonalności poprawiających doznania wynikające z użytkowania Serwisu;

e) dopasowania przekazu reklamowego do preferencji Użytkownika (dotyczy to również reklam emitowanych u partnerów zewnętrznych).

21. W Serwisie są wykorzystywane dwa podstawowe rodzaje plików typu cookies:

a) Sesyjne (session cookies), które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.

b) Trwałe (permanent cookies), które są przechowywane w urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia w swojej przeglądarce internetowej.

22. Użytkownik może w dowolnym czasie dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki internetowej, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików typu cookies Serwisu lub uzyskać każdorazowo informację o przesłaniu pliku na swoje urządzenie. Właściwe informacje o obsłudze plików cookies oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

23. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików typu cookies może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez Serwis. W szczególności może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Serwisu wymagających Logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania plików cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga Logowania.

24. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików typu cookies na urządzeniu końcowym. Korzystanie z Serwisu bez uprzedniej rezygnacji z zapamiętywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej Użytkownika oraz wykorzystywane przez Serwis.

25 . Mechanizm plików typu cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia Użytkownika.

26. Serwis wykorzystuje tzw. wtyczki społecznościowe (social plugins) platformy Facebook.com. Umożliwiają one użytkownikom Facebooka korzystanie z Serwisu w sposób spersonalizowany. Wtyczki można rozpoznać po charakterystycznym dla Facebooka symbolu (biała litera „f” na niebieskim kafelku lub znak uniesionego w górę kciuka) albo po napisie: „Wtyczka społecznościowa Facebooka”.

27. Wtyczki społecznościowe Facebooka obejmują następujące funkcjonalności:

a) „Zaloguj się”: kliknięcie przycisku „f | Zaloguj się” umożliwia spersonalizowane zalogowanie się w Serwisie przy użyciu konta na Facebooku, bez konieczności Rejestracji w Serwisie;

b) „Lubię to!”: kliknięcie przycisku „Lubię to!” udostępnia treści z Serwisu na profilu posiadacza konta na Facebooku;

c) „Wyślij”: kliknięcie przycisku „Wyślij” umożliwia udostępnienie linku wraz z informacją z Serwisu oraz opcjonalnie komentarza w postaci wiadomości prywatnej, postu w grupie na Facebooku lub wiadomości e-mail;

d) „Dodaj komentarz”: kliknięcie przycisku „Dodaj komentarz” umożliwia publiczne skomentowanie oferowanych w Serwisie Produktów przy użyciu konta na Facebooku, z możliwością umieszczenia komentarza także na profilu na Facebooku.

28. Administrator nie ma wpływu na zakres danych, jakie platforma Facebook uzyskuje poprzez swoje wtyczki społecznościowe. Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Facebook, a także wskazówki odnośnie do praw i możliwości ustawień ochrony prywatności na Facebooku znajdują się na stronie: http://www.facebook.com/policy.php.

29. Serwis wykorzystuje tzw. cookies zewnętrzne w celu:

a) popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznych: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b) popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Plus.google.com (administrator cookies zewnętrznych: Google Inc. z siedzibą w USA);

c) popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Twitter.com (administrator cookies zewnętrznych: Twitter Inc. z siedzibą w USA);

d) prezentowania w Serwisie treści multimedialnych, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznych: Google Inc. z siedzibą w USA);

e) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznych: Google Inc. z siedzibą w USA);

f) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator cookies zewnętrznych: Google Inc. z siedzibą w USA);

g) prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdWords (administrator cookies zewnętrznych: Google Inc. z siedzibą w USA).

30. Serwis zawiera linki zewnętrzne (odnośniki hipertekstowe) do stron internetowych osób lub podmiotów trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych oraz procedury bezpieczeństwa stron trzecich.

 

§ 11. [Zmiana Regulaminu]

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2. Zmiany Regulaminu będą publikowane w Serwisie w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu wraz z informacją o dacie ich opublikowania. Umieszczenie zmienionej wersji Regulaminu na stronie internetowej Serwisu uznaje się za jego doręczenie Użytkownikowi. Poprzednie wersje regulaminu będą dostępne w Serwisie.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkowników Serwisu z chwilą ich opublikowania lub w dniu wskazanym przez Administratora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się z Regulaminem.

4. Ogłoszenie zmian w treści Regulaminu może nastąpić w dowolny sposób, m.in. poprzez przesłanie informacji na podany przez Użytkownika adres e-mail lub zamieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Serwisu.

5. Po ogłoszeniu zmian w treści Regulaminu Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się z nową wersją Regulaminu. Skorzystanie z jakiejkolwiek usługi dostępnej w Serwisie dokonane po takim ogłoszeniu jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

6. Użytkownik może nie zaakceptować postanowień nowego Regulaminu. Jest to równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisu. Użytkownik, który dokonał Rejestracji w Serwisie, jest zobowiązany do zlikwidowania swojego Konta w Serwisie i powstrzymania się od korzystania z Serwisu. Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji w Serwisie, musi o braku akceptacji dla nowej wersji Regulaminu powiadomić niezwłocznie Administratora za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

7. Jeśli Użytkownik w ciągu 21 dni od ogłoszenia zmian w Regulaminie nie zlikwiduje swojego Konta (Użytkownik, który dokonał Rejestracji) lub nie prześle pisemnej informacji o braku akceptacji dla nowej wersji Regulaminu (Użytkownik, który nie dokonał Rejestracji) wyraża tym samym zgodę na postanowienia zawarte w nowym Regulaminie.

 

§ 12. [Postanowienia końcowe]

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4 grudnia 2014 r.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Serwisu oraz w siedzibie Administratora. Na żądanie Użytkownika przesłane za pośrednictwem Formularza kontaktowego Regulamin zostanie mu przekazany nieodpłatnie w wersji elektronicznej na podany przez Użytkownika adres e-mail.

3. Wszelkie uwagi do postanowień niniejszego Regulaminu powinny być przesyłane za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

4. Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.

5. Wszelkie postanowienia Regulaminu obowiązują w języku polskim i będą interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Użytkownicy korzystający z usług Serwisu spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem polskim oraz prawem obowiązującym na terytorium państwa, z którego korzystają z Serwisu.

8. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub bezskuteczne z powodu sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w danej jurysdykcji, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. Miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień zastępują wówczas bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa najbardziej do nich zbliżone treścią.

Pomocne informacje
Księgarnia z ebookami Ktoczyta.pl
 • V e n t i g o   M e d i a  Sp. z o.o.
  al. Komisji Edukacji Narodowej 98
  02-777 Warszawa
  KRS: 0000469421
  NIP: 9512369204

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 881 717 128