Niniejszy dokument informuje użytkownika Serwisu, jakiego rodzaju dane są na jego temat gromadzone, w jaki sposób mogą być wykorzystywane oraz jak są zabezpieczane. Szczegółowe rozstrzygnięcia formalnoprawne dotyczące ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych zawiera Regulamin Serwisu.

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach księgarni internetowej Ktoczyta.pl (dalej: Serwis) jest V e n t i g o M e d i a Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 98 lok. 203, 02-777 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000469421 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9512369204, REGON 146769931.

2. Zbiór danych osobowych użytkowników Serwisu został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (księga rejestrowa nr 137511).

3. Dane osobowe zbierane są w celu wykonywania usług Serwisu, co obejmuje zawieranie umów sprzedaży produktów oraz przesyłanie informacji marketingowych o nich, między innymi poprzez dostarczanie newslettera zawierającego informacje o produktach kontrahentów oraz produktach własnych, promocjach i ofertach specjalnych.

4. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników Serwisu będą przetwarzane przez administratora wyłącznie w celu realizacji usług określonych w pkt 3 oraz gdy prawo do przetwarzania takich danych osobowych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – art. 23 ust. 1 pkt 2-5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

5. Podawanie przez użytkowników ich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia świadczenie usług przez Serwis, w szczególności:

a) niepodanie adresu e-mail uniemożliwia realizację umów sprzedaży produktów oraz przesyłanie informacji marketingowych o nich;

b) niepodanie adresu e-mail uniemożliwia rejestrację w Serwisie i założenie konta użytkownika;

c) niepodanie imienia i nazwiska lub nazwy firmy, adresu oraz NIP-u uniemożliwia wystawienie faktury VAT.

6. Informacje marketingowe dotyczące Serwisu oraz jego kontrahentów są przesyłane w formie newslettera wyłącznie tym użytkownikom, którzy zamówili jego przesyłanie. Użytkownik, który zamówił newsletter, może w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania.

7. Każda użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu, ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania. W celu skorzystania z tych uprawnień należy się zwracać do administratora za pośrednictwem Formularza kontaktowego. Osoby zarejestrowane jako użytkownicy Serwisu mają ponadto możliwość poprawiania lub usuwania swoich danych za pośrednictwem Serwisu (sekcja „Moje konto”).

8. Każdy użytkownik może w dowolnym czasie cofnąć wyrażone podczas rejestracji w Serwisie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz otrzymywanie informacji marketingowych. W celu cofnięcia którejkolwiek z wyżej opisanych zgód użytkownik powinien zwrócić się do administratora za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

9. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych użytkowników Serwisu przesyłanych drogą elektroniczną. Rejestracja konta w serwisie, logowanie oraz transakcje są realizowane bezpiecznymi metodami szyfrowania SSL (Secure Socket Layer). Hasła użytkowników są przechowywane w formie niejawnej.

10. Administrator może udzielać informacji o danych osobowych przekazanych przez użytkownika Serwisu organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

11. Po zakończeniu przez użytkownika korzystania z usług Serwisu administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych użytkownika, z wyjątkiem tych danych, które są:

a) niezbędne do potwierdzenia świadczenia usług;

b) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług;

c) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umów.

12. Administrator, na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), zbiera i przetwarza dane eksploatacyjne użytkowników Serwisu pojawiające się w logach systemowych Serwisu, takie jak:

a) oznaczenia identyfikujące użytkownika nadawane na podstawie przekazanych przez niego danych;

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta użytkownik;

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;

d) informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.

13. Dane eksploatacyjne – zawierające ogólne dane o użytkownikach i sposobach, w jaki korzystają z usług Serwisu – są zbierane i przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych. Służą poprawie jakości funkcjonowania Serwisu.

14. Stosownie do przepisów art. 173 i 174 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. nr 171 poz. 1800 z późn. zm.) administrator informuje, że w ramach Serwisu korzysta z technologii plików typu cookies (tzw. ciasteczek).

15. Pliki typu cookies wykorzystywane są w celu:

a) utrzymywania sesji użytkownika, dzięki czemu możliwe jest poruszanie się po Serwisie jako użytkownik zalogowany;

b) utrzymywania zawartości koszyka oraz umożliwienia realizacji zamówienia;

c) dostosowania wyglądu stron Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika;

d) podniesienia efektywności działania Serwisu do potrzeb użytkowników;

e) analizowania ruchu w Serwisie i opracowywania funkcjonalności poprawiających doznania wynikające z użytkowania Serwisu;

f) dopasowania przekazu reklamowego do preferencji użytkownika (dotyczy to również reklam emitowanych u partnerów zewnętrznych);

g) popularyzacji Serwisu w internetowych serwisach społecznościowych typu Facebook.com, Twitter.com, Plus.google.com, Youtube.com i innych.

16. W Serwisie są wykorzystywane dwa podstawowe rodzaje plików typu cookies:

a) Sesyjne (session cookies), które są przechowywane w urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki internetowej. Po zakończonej sesji zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.

b) Trwałe (permanent cookies), które są przechowywane w urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Użytkownik dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.

17. Użytkownik może w dowolnym czasie dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików typu cookies Serwisu lub uzyskać każdorazowo informację o przesłaniu pliku na swoje urządzenie. Właściwe informacje o obsłudze plików cookies oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

18. Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików typu cookies może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane przez Serwis. W szczególności może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Serwisu wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania plików cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

19. Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron WWW domyślnie dopuszcza umieszczanie plików typu cookies na urządzeniu końcowym. Korzystanie z Serwisu bez uprzedniej rezygnacji z zapamiętywania plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej użytkownika oraz wykorzystywane przez Serwis.

20. Mechanizm plików typu cookies (sesyjnych i trwałych) nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Pomocne informacje
Księgarnia z ebookami Ktoczyta.pl
 • V e n t i g o   M e d i a  Sp. z o.o.
  al. Komisji Edukacji Narodowej 98
  02-777 Warszawa
  KRS: 0000469421
  NIP: 9512369204

  Biuro Obsługi Klienta
  tel. 881 717 128