Administratorem danych osobowych – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) – w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest firma:
V e n t i g o M e d i a Spółka z o.o.

Adres: al. Komisji Edukacji Narodowej 98 lok. 203, 02-777 Warszawa.

Adres do korespondencji i przesyłek w formie tradycyjnej: jak wyżej

Korespondencja elektroniczna za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: https://ktoczyta.pl/kontakt
lub za pośrednictwem poczty e-mail: info@ktoczyta.pl

 

Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000469421, posiada nadane numery ewidencyjne NIP: 9512369204 i REGON: 146769931. Kapitał zakładowy 5000,00 zł.

1. Administratorem Danych Osobowych UŻYTKOWNIKA przetwarzanych w związku z korzystaniem ze SKLEPU INTERNETOWEGO jest SPRZEDAWCA.

2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane SPRZEDAWCY dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki UŻYTKOWNIK wyraził zgodę. W wypadku, gdy UŻYTKONIK nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia lub innych usług danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia lub usług stanie się niemożliwe.

3. ADMINISTRATOR zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień UŻYTKOWNIKÓW, wynikających z rozporządzenia RODO. ADMINISTRATOR na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. ADMINISTRATOR dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. ADMINISTRATOR podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie ADMINISTRATORA.

4. UŻYTKOWNIK ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie. W tym celu można skorzystać z funkcji w programie SKLEPU, która polega na aktualizacji danych konta UŻYTKOWNIKA. Może także wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

5. UŻYTKOWNIK ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W wypadkach, gdy jest to technicznie możliwe, UŻYTKOWNIK może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).

6. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych UŻYTKOWNIKA wyłącznie w wypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli UŻYTKOWNIK nie uregulował wszystkich należności wobec ADMINISTRATORA.

7. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji UMOWY SPRZEDAŻY lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona. Po tym okresie wszystkie dane są niezwłocznie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane. Ponadto dane są usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane po złożeniu skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w wypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

8. W związku z realizacją UMOWY SPRZEDAŻY oraz pozostałych usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, firmy badawcze, podmioty świadczące usługi księgowe, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z ADMINISTRATOREM, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej. W przypadku uzyskania zgody UŻYTKOWNIKA, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych. ADMINISTRATOR zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących UŻYTKOWNIKA właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. Sprzedaż PRODUKTU wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych KONSUMENTA. Złożenie zamówienia wymaga posiadania konta w SKLEPIE INTERNETOWYM lub podania adresu poczty elektronicznej w procesie zakupowym. Podanie danych adresowych jest niezbędne do wystawienia i doręczenia faktury. W celu zrealizowania sprzedaży PRODUKTU konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:

• adres e-mail,

• imię i nazwisko,

• adres zamieszkania i/lub adres korespondencyjny,

• numer telefonu kontaktowego,

• w przypadku firmy dodatkowo: nazwa firmy oraz NIP.

Dane te są przetwarzane do czasu, gdy KONSUMENT nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, a dane w dokumentach sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o rachunkowości.

Dane osobowe są przetwarzane:

• w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

• w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na ADMINISTRATORZE, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności KLIENTÓW w SKLEPIE INTERNETOWYM, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.

10. Usługa rejestracji w SKLEPIE INTERNETOWYM wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. UŻYTKOWNICY, którzy dokonują rejestracji w SKLEPIE INTERNETOWYM, proszeni są o samodzielne podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Dane te będą przetwarzane do czasu wypowiedzenia przez UŻYTKOWNIKA umowy w tym zakresie lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe są przetwarzane:

• w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w SKLEPIE INTERNETOWYM – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników SKLEPU INTERNETOWEGO i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw.

11. Korzystanie ze stron WWW SKLEPU INTERNETOWEGO wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych UŻYTKOWNIKÓW, w tym takich danych, jak adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii. Aktywność UŻYTKOWNIKA w SKLEPIE INTERNETOWYM, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informacje o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez ADMINISTRATORA). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. ADMINISTRATOR przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także:

• w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prezentowania i sprzedaży PRODUKTÓW w SKLEPIE INTERNETOWYM oraz utrzymywania w nim treści zamieszczonych przez użytkowników (np. wpisy, komentarze) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

• w celach marketingowych ADMINISTRATORA, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej.

12. ADMINISTRATOR wykorzystuje pliki cookies w celu dostarczania UŻYTKOWNIKOWI usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym ADMINISTRATOR oraz podmioty z nim współpracujące korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA (komputer, telefon, tablet itp.).

13. ADMINISTRATOR powierzył przetwarzanie danych osobowych Google Analytics w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO przez UŻYTKOWNIKA, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania SKLEPU INTERNETOWEGO.

14. Administrator oraz jego partnerzy wykorzystują pliki cookies do celów marketingowych, w tym w związku z kierowaniem do UŻYTKOWNIKÓW reklamy behawioralnej. W tym celu ADMINISTRATOR oraz jego partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych wymaga uzyskania zgody UŻYTKOWNIKA. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.

15. ADMINISTRATOR zapewnia UŻYTKOWNIKOWI możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego oraz poczty elektronicznej. Skorzystanie z formularza i poczty elektronicznej wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z UŻYTKOWNIKIEM i udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

Dane osobowe są przetwarzane:

• w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz lub adres e-mail – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

16. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

• wyświetlaniu UŻYTKOWNIKOWI treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (w tym reklama kontekstowa);

• wyświetlaniu UŻYTKOWNIKOWI treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);

• kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);

• prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).

W celu realizowania działań marketingowych ADMINISTRATOR w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych ADMINISTRATOR ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane te są przetwarzane do czasu, gdy UŻYTKOWNIK nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

17. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do UŻYTKOWNIKÓW reklamy, w tym reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

18. ADMINISTRATOR przetwarza dane osobowe UŻYTKOWNIKÓW, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do UŻYTKOWNIKÓW reklamy behawioralnej (tj. reklamy, która jest dopasowana do preferencji użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu obejmuje także profilowanie UŻYTKOWNIKÓW. Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

19. ADMINISTRATOR świadczy usługę newslettera UŻYTKOWNIKOM, którzy wyrazili na to zgodę.

Dane osobowe są przetwarzane:

• w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

• w przypadku kierowania do użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;

• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników w SKLEPIE INTERNETOWYM w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane te są przetwarzane do czasu, gdy UŻYTKOWNIK nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu. UŻYTKOWNIK w każdej chwili może zrezygnować z usługi newslettera.

20. Dane osobowe UŻYTKOWNIKA mogą być wykorzystywane przez ADMINISTRATORA do kierowania do niego treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez ADMINISTRATORA wyłącznie w wypadku, gdy UŻYTKOWNIK wyraził w tym zakresie zgodę, którą UŻYTKOWNIK może wycofać w dowolnym momencie. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane te są przetwarzane do czasu, gdy UŻYTKOWNIK nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.

21. UŻYTKOWNIK ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem ADMINISTRATORA. UŻYTKOWNIK ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADMINISTRATORA (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

22. UŻYTKOWNIK ma prawo wnieść skargę na działania ADMINISTRATORA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Polityka dotycząca wykorzystania plików cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach KLIENTA za pomocą plików cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez KLIENTA.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach KLIENTA.

2. Pliki cookies to dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach KLIENTA, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i KLIENTA.

3. Pliki cookies tworzone na urządzeniach KLIENTA mogą pochodzić zarówno z systemu ADMINISTRATORA (tzw. cookies własne), jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (tzw. cookies zewnętrzne, np. pochodzące z serwisów Google i innych).

4. KLIENT ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze SKLEPU INTERNETOWEGO będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

II. CELE STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

1. Pliki cookies, zwane również „ciasteczkami”, używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie: pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.

2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony, z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.

3. Najogólniej możemy podzielić cookies na dwa typy plików:

• cookies sesyjne: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;

• cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

4. W normalnej sytuacji stosowane pliki cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).

5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, że wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8. Sposoby opisujące wyłączenie lub zmianę ustawień dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

• Google Chrome: domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia, należy:

• kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”;

• kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;

• wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;

• wybrać żądane ustawienia;

• aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;

• aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

• Microsoft Internet Explorer: domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia, należy:

• kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;

• wybrać zakładkę „Prywatność”;

• za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).

• Mozilla Firefox: domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia, należy:

• kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk „Firefox”) i wybrać „Opcje”;

• następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;

• aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu, należy kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;

• zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

• Opera: domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia, należy:

• kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie „Ciasteczka”;

• zaznaczyć żądane ustawienia;

• aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu, należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty „Ciasteczka”, a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;

• zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

• Safari: domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia, należy:

• w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;

• kliknąć ikonę „Prywatność”;

• zaznaczyć żądane ustawienia;

• aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu, należy kliknąć w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

9. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.

10. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

11. Należy zaznaczyć, że technologia plików cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony, jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hackerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.

12. Technologia cookies jest dzisiaj „solą” internetu – w dobrym znaczeniu. Bez plików cookies wiele stron staje się znacznie uboższymi.

Pomocne informacje
Księgarnia z ebookami Ktoczyta.pl